درزگیری ترکهای طولی و عرضی باند فرودگاه زاهدان با قیر پلیمری

# # #

پروژه :  درزگیری ترکهای طولی و عرضی باند فرودگاه زاهدان با قیر پلیمری

کارفرما : شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور.

ارگان نظارت : فرودگاه زاهدان.

دیدگاه خود را بیان کنید