درزگیری ترکهای طولی و عرضی باند فرودگاه شاهرود

پروژه :  درزگیری ترکهای طولی و عرضی باند فرودگاه شاهرود.

کارفرما : شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور.

ارگان نظارت : فرودگاه شاهرود

دیدگاه خود را بیان کنید