اندازه گیری پایداری قیر اصلاح شده پلیمری

قیر پلیمر ایرانیان,قیر پلیمری,ماستیک درزگیر آسفالت,ماستیک درزگیری پلیمری,شرکت قیر پلیمر ایرانیان,درزگیری پلیمری آسفالت,درز انبساط پلیمری پل,ماشین‌آلات ترمیم آسفالت,قیر اصلاح شده بوسیله پلیمر,پایداری قیر پلیمری,آزمایشات قیر پلیمری

پایداری قیر اصلاح شده پلیمری

# # #

اضافه کردن ا لاستومرهای گرمانرم با وزن مولکولی مشابه یا بزرگتر از آسفالتن ها توازن فاز را به هم می زند. پلیمر و آسفالتن برای قدرت انح لال فاز مالتن رقابت می کنند و اگر مالتن به اندازه کافی در دسترس نباشد جدایش فاز اتفاق می افتد. شکل ۵-۴ ساختارهای میکروسکوپی سیستم قیر/پلیمر سازگار و ناسازگار را نشان می دهد.سیستم سازگار یک ساختار همگن اسفنج مانند دارد در حالی که سیستم ناسازگار یک ساختار دانه درشت غیر پیوسته دارد. جدایش فاز یا ناسازگاری را می توان بوسیله یک آزمون ذخیره سازی داغ ساده آشکار کرد، یک نمونه از قیر اصلاح شده پلیمری در یک ظرف استوانه ای قرار داده می شود و در دمای با لا، معمولاً دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۷ روز نگهداری می شود. در پایان دوره ذخیره سازی در دمای با لا، قسمت با لا و پایین نمونه جدا شده و تست می شوند. ناسازگاری یا جدایش فاز بوسیله اندازه گیری نقطه نرمی قسمت های با لا و پایین نمونه اندازه گیری می شود و اگر اختلاف کمتر از ۵ درجه باشد بایندر به عنوان یک نمونه پایدار درزمان ذخیره سازی در نظر گرفته می شود.